Vyššie sily a anjeli sú tu s tebou. Často sa s nimi zhováraj o svojich pocitoch a myšlienkach a načúvaj ich odpovediam, ktoré k tebe prichádzajú v podobe opakovaných myšlienok, znamení a vnútorných signálov.

Vyššie sily ťa žiadajú, aby si vykonal (a) isté zmeny, aby sa tak zvýšila úroveň tvojho duchovného vedomia a schopností. Spojuj sa s týmito milujúcimi nanebovzatými a mocnými Majstrami, aby ste spoločne uzdravili alebo odstránili tie oblasti v tvojom živote, ktoré už neslúžia tebe ani Svetlu.

Vyššie sily ti chcú pomôcť s tvojim materiálnym životom, najmú tak, že ťa podporia v tvojom životnom poslaní a že pomôžu tvojim blízkym. Vyššie sily ťa žiadajú, aby si sa sústredil (a) na Ducha a nevenoval (a) zbytočne veľa pozornosti hmotnému svetu.

Vyššie sily ťa božským spôsobom vedú po správnej ceste. Obráť sa na nich v meditácii aj v modlitbách o radu, odpovede i ubezpečenie. Cesta, ktorú si si vybral (a) sa Nanebovzatým Majstrom páči a chcú ti pomôcť.

Prichádza ti čas väčšej hojnosti a Vyššie sily ťa chcú ubezpečiť o finančnej pomoci v tvojom živote. Všímaj si opakované správy, ktoré ti odovzdávajú prostredníctvom tvojich myšlienok, pocitov, slov a vízií.

Vyššie sily hovoria: Chop sa práce, služobník Svetla! Tvoje poslanie je veľmi potrebné a oni si želajú pomáhať ti na tvojej ceste životom. Neváhaj a venuj sa vykonaniu dôležitých úloh, ktoré súvisia s tvojim životným poslaním.

Boh a anjeli chcú, aby si vedel (a), že sú s tebou a že vedú každý tvoj krok. Prijmi ich milujúce ruky a otvor sa ich pomoci.

Vnímaj hlbšie svoje myšlienky. Láska a úspech sa v tvojom živote čoskoro objavia ak na ne budeš intenzívne myslieť. Ak Anjelov požidaš, sú pripravení pomôcť ti pri výbere pozitívnych myšlienok.

Tvoji anjeli ťa žiadajú, aby si stále veril (a), že tvoje modlitby sú vypočuté. Ak potrebuješ, popros anjelov, aby zvýšili úroveň tvojej viery.

Anjeli a Vyššie sily sú s tebou, podporujú ťa a milujú. Zhováraj sa s nimi v duchu o svojich nádejach, snoch alebo obavách a žiadaj ich o pomoc. Objavia sa vždy, keď ich zavoláš.

Anjeli ťa obklopujú. Požiadaj ich aby ti pomohli s čímkoľvek čo prinesie mier tebe a tvojim blízkym. Nehovor im ako napraviť situáciu, len ich požiadaj aby ju napravili. Božská nekonečná múdrosť Stvoriteľa ťa prostredníctvom anjelov dovedie k najlepšiemu riešeniu.

Anjeli ťa žiadajú, aby si bez odkladu vykonal (a) nutné životné zmeny. Už vieš, aké zmeny to majú byť. Požiadaj anjelov, aby ti pomohli nájsť odvahu a silu vykonať ich a ver, že tieto zmeny budú nakoniec prospešné všetkým.